Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SZKOLAZAWODOWCOW.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.szkolazawodowcow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usług, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.szkolazawodowcow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.szkolazawodowcow.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  4.5 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.szkolazawodowcow.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.szkolazawodowcow.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.szkolazawodowcow.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii przez Usługobiorców.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SZKOŁA ZAWODOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000726846, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Łosia 3A, 15-533 Białystok, NIP: 9662119957, REGON: 369940697, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@szkolazawodowcow.pl, numer telefonu: +48 570 570 050.
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 10. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. USŁUGA – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.szkolazawodowcow.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w ich opisie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.
 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia ich najniższą Cenę, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Zamówienia można składać:
  6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.szkolazawodowcow.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolazawodowcow.pl,
  6.3 telefonicznie (numer telefonu: +48 570 570 050).
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Usługi dostępne w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Klienta i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  11.1 przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  11.2 odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 12. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 11 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  12.1 otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  12.2 żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 13. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  13.1 działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  13.2 działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  13.3 siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia)

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2 formularz odstąpienia od umowy,
  4.3 niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (Faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1 płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2 płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl),
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 27 1950 0001 2006 0059 9401 0002 (Bank Pekao S.A.) SZKOŁA ZAWODOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łosia 3A, 15-533 Białystok, NIP: 9662119957. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

§ 6

USŁUGI

 1. Usługa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na świadczenie Usługi przed upływem tego terminu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, świadczenie Usług następuje stacjonarnie we wskazanym terminie po:
  a) zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
  b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 3. Dokładne opisy poszczególnych Usług, a także szczegóły na temat wchodzących w ich skład elementów znajdują się na stronie Sklepu.
 4. Szkolenia, kursy, warsztaty oraz współprace odbywają się stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Usługodawcę.

§ 7

REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Usługi z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Usługi z umową, istniejący w chwili wykonania Usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolazawodowcow.pl
 5. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 8. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
  9.1 doprowadza Usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
  9.2 obniża cenę Usługi (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi zgodnej z umową do Usługi niezgodnej z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,
  9.3zwraca cenę Usługi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,
  3.2 dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  3.3 dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  3.4 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1 niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.2 odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
  2.3 prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  2.4 zasad dotyczących umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1 zawieranie Umów Sprzedaży,
  1.2 prowadzenie Konta w Sklepie,
  1.3 System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt od 1.1 do 1.3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  2.3 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2 dostęp do poczty elektronicznej,przeglądarka internetowa,
  3.3 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolazawodowcow.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1 wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolazawodowcow.pl. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.3 wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.szkolazawodowcow.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt3)są własnością SZKOŁA ZAWODOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000726846, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Łosia 3A, 15-533 Białystok, NIP: 9662119957, REGON: 369940697. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.szkolazawodowcow.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.szkolazawodowcow.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szkolazawodowcow.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szkolazawodowcow.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Sklepie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługodawca wypełnia wszystkie obowiązki wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) oraz wyznacza punkt kontaktowy w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w miejscu swej siedziby, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu (poprzez komentarze, opinie etc.), a także treści:
  a. niezwiązane z tematyką Sklepu,
  b. bezpodstawnie naruszające dobre imię Usługodawcy,
  c. zawierające słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne,
  d. promujące działalność konkurencyjną względem Usługodawcy.
 4. W przypadku publikowania treści, o których mowa w pkt 3, Usługodawca ma możliwość ich moderacji (odmowa publikacji treści, depozycjonowanie treści, usunięcie treści, uniemożliwienie dostępu do treści, ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści, zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika).
 5. W przypadku automatycznego moderowania publikowanych przez Usługobiorców treści za pośrednictwem algorytmu, Usługobiorcy nie tracą uprawnienia do odwołania się od decyzji Usługodawcy. Odwołać można się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@szkolazawodowcow.pl. Odwołując się należy opisać zwięźle zaistniały stan faktyczny oraz uzasadnić powody odwołania. Usługodawca rozpatrzy odwołanie w sposób wskazany przez przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych w terminie 14 dni.
 6. Usługobiorca, który stwierdzi naruszenie zasad opisanych w niniejszym paragrafie ma możliwość zgłoszenia niedozwolonych treści publikowanych w Sklepie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@szkolazawodowcow.pl.
 7. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 6, musi zawierać następujące elementy:
  a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Usługobiorca zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  b. jasne wskazanie przez Usługobiorcę dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Usługodawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu oraz poinformuje o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 9. W przypadku uznania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 za zasadne, Usługobiorca w miarę możliwości poinformuje Usługobiorcę odpowiedzialnego za naruszenie o fakcie dokonania moderacji opublikowanych przez niego treści wraz z wymaganym uzasadnieniem.
 10. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe wraz z uzasadnieniem swoich podejrzeń i przekazaniem znanych mu informacji.
 11. Usługodawca informuje Usługobiorców o istotnych zmianach Regulaminu.
 12. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Sklepie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Sklepu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 14. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu pod względem formalnym i prawnym.
 15. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Sklepu zgodnie w tymi zmianami.
 16. Aktualizacja systemu Sklepu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 17. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 18. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Sklepu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Sklepu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Sklepu,
  c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Sklepu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Sklepie,
  f) za niemożność zalogowania się w systemie Sklepu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  g) za skutki związane z utratą hasła.
 19. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  4.1 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  4.2 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.